2022 വര്‍ഷത്തെ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

2022 വര്‍ഷത്തെ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കാവ്, പുഴ, തോട്, കണ്ടല്‍ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ഹരിത വ്യക്തി അവാര്‍ഡ്, മികച്ച സംരക്ഷക കര്‍ഷകന്‍, മികച്ച കാവ് സംരക്ഷണം മികച്ച ജൈവവൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതി ജൈവവൈവിധ്യ സ്‌കൂള്‍ കോളേജ് സംരക്ഷണ സ്ഥാപനം എന്നിവയ്ക്കാണ് അവാര്‍ഡ്. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര്‍ 10. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0471 2724740 വെബ്‌സൈറ്റ് www.keralabiodiversity.org.

കാറ്റഗറിവിഭാഗംഅപേക്ഷ
കാറ്റഗറി 1ഹരിതവ്യക്തി 1. PROFORMA -II               
2. സത്യപ്രസ്താവന          
കാറ്റഗറി 2Best Custodian Farmer : മികച്ച സംരക്ഷക കര്‍ഷകന്‍, മികച്ച സംരക്ഷക കര്‍ഷക1. PROFORMA -II               
2. സത്യപ്രസ്താവന         
കാറ്റഗറി 3Best Custodian Farmer (Animal/Bird)1. PROFORMA -II               
2. സത്യപ്രസ്താവന         
കാറ്റഗറി 4ജൈവവൈവിധ്യ പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ (അച്ചടി മാധ്യമം)1. PROFORMA -III             
2. സത്യപ്രസ്താവന         
കാറ്റഗറി 5ജൈവവൈവിധ്യ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ (ദൃശ്യ, ശ്രവ്യമാധ്യമം)1. PROFORMA -III             
2. സത്യപ്രസ്താവന              
കാറ്റഗറി 6മികച്ച കാവ്‌ സംരക്ഷണ പുരസ്‌കാരം (വ്യക്തി / ട്രസ്റ്റ്)PROFORMA -V                   
കാറ്റഗറി 7മികച്ച ജൈവവൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതി (ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങള്‍)PROFORMA -I                    
കാറ്റഗറി 8ജൈവവൈവിധ്യ സ്‌കൂള്‍/വിദ്യാലയം PROFORMA -IV                
കാറ്റഗറി 9ജൈവവൈവിധ്യ കോളേജ് / കലാലയം PROFORMA -IV                
കാറ്റഗറി 10ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനം (സര്‍ക്കാര്‍, സഹകരണ,പൊതുമേഖല)PROFORMA -IV                 
കാറ്റഗറി 11ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനം (സ്വകാര്യമേഖല)PROFORMA -IV                 
Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *