ആപ്പിൾ വിത്തുകൾ കൊണ്ട് ആപ്പിൾ വൃക്ഷം

രണ്ടു different type ലുള്ള  ആപ്പിൾ വിത്തുകൾ സ്വരൂപിക്കുക. ആപ്പിൾ നടുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് different type ലുള്ള വിത്തുകൾ നടണം.  കാരണം apple tree സ്വയം പരാഗണം (self pollination) നടത്തുന്നില്ല.  കഴിക്കുന്ന ആപ്പിളിൻറെ കുരുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കഴിക്കുന്ന ഇനത്തിലുള്ള ആപ്പിൾ വൃക്ഷത്തെ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നതിന് ഉറപ്പില്ല. ഭക്ഷിക്കുന്ന ആപ്പിളിൻറെ കുരുവാണ് നടുന്നതെങ്കിൽ അതിലുള്ള മാംസളഭാഗം മുഴുവനായും നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം ഉണക്കണം,   വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വിത്തുകളാണെങ്കിലും,  ഒട്ടും moisture അവശേഷിക്കാതെ ഉണക്കിയെടുക്കണം. ഉണക്കിയ വിത്തുകളെ…

Read More

സ്വർഗത്തിലെ പഴം, ഗാഗ് ഫ്രൂട്ട് മാജിക്കുമായി മുഹമ്മദ് റാഫി

വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഗാഗ് ഫ്രൂട്ട് വിളയിച്ച് തൃക്കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റാഫി. മട്ടുപ്പാവിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വിശാലമായ പന്തലിൽ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ഗാഗ് ഫ്രൂട്ട് വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച ഏവരിലും കൗതുകം ഉണർത്തുന്നു. തൃക്കുന്നപ്പുഴ പള്ളിപ്പാട്ട് മുറി നെടുംപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് റാഫിയാണ് കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഗാഗ് ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയിൽ വിജയം വരിച്ചത്. ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള വിയറ്റ്നാം സ്വദേശിയായ ഈ ഫലം വെള്ളമൊഴുകുന്ന തോടുകൾ അതിരിടുന്ന തീരദേശ ഗ്രാമത്തിലെ പറമ്പിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ…

Read More