വഴുതന വർഗ്ഗ വിളകൾ

കേരളത്തിലെ പ്രധാന വഴുതനവർഗ്ഗ വിളകളാണ് മുളക്, വഴുതന, തക്കാളി എന്നിവ. ഇവയുടെ വിത്തിന്റെ തോത്, നടീൽ സമയം, ഇനങ്ങൾ, ഇടയകലം എന്നിവ താഴെ ചേർക്കുന്നു

വിളവിത്തിന്റെ തോത്നടീൽ സമയംഇനങ്ങൾഇടയകലം
മുളക്1 കി.ഗ്രാംമഴയെ ആശ്രയിച്ച് – മേയ്, ജൂൺ (കാലവർഷത്തിനു മുൻപ്), ജലസേചിതകൃഷി – സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർജ്വാലാമുഖി, ജ്വാല പന്ത് സി.1, കെ-2, ഉജ്വല, അനുഗ്രഹ45 x 45 സെ.മീ
വഴുതന370 മുതൽ 500 ഗ്രാംമഴയെ ആശ്രയിച്ച് – മേയ്, ജൂൺ (കാലവർഷത്തിനു മുൻപ്), ജലസേചിതകൃഷി – സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർസൂര്യ, ശ്വേത, ഹരിത, നീലിമ, പൂസാ പർപ്പിൾ ക്ലസ്റ്റർ60 x 60 സെ.മീ
തക്കാളി400 ഗ്രാം / ഹെക്ടർഒക്ടോബർ – നവംബർ (ജലസേചിത കൃഷിക്ക്)ശക്തി, മുക്തി, അനഘ60 x 60 സെ.മീ

നഴ്സറി


പറിച്ചു നടുന്ന വിളകളാണ് വഴുതന വർഗ്ഗ പച്ചക്കറികൾ. വിത്തുകൾ തവാരണകളിൽ പാകി മുളപ്പിച്ച് ഒരു മാസം പ്രായമായ തൈകൾ പറിച്ചു നടാം. ഒരു ഹെക്ടറിലേക്കാവശ്യമായ തൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ 2.5 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് തവാരണ തയ്യാറാക്കണം. വിത്ത് പാകുന്നതിനായി, 90 – 100 സെ.മീ വീതിയും ആവശ്യാനുസരണം നീളവുമുള്ള വാരങ്ങളുണ്ടാക്കി അതിൽ വിത്ത് പാകാം. നല്ല തുറസ്സായ ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വളക്കൂറുള്ള മേൽമണ്ണും നല്ലതുപോലെ അഴുകിപ്പൊടിഞ്ഞ കാലിവളവും ചേർത്താണ് തവാരണകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.

കീടങ്ങളും നിയന്ത്രണവും

വിളകീടംനിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
മുളക്മുഞ്ഞപുകയിലകഷായം, വേപ്പെണ്ണ – വെളുത്തുള്ളി എമൽഷൻ (2%), നാറ്റപ്പൂച്ചെടി എമൽഷൻ (10%) എന്നിവയിലേതെങ്കിലുമൊന്ന് തളിക്കുക, വെർട്ടിസീലിയം ലീക്കാനി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻലേസ് വിംഗ് എന്ന മിത്രകീടത്തിന്റെ മുട്ടകൾ നിക്ഷേപിക്കുക
ജാസിഡുകൾപുകയിലകഷായം, വേപ്പെണ്ണ – വെളുത്തുള്ളി എമൽഷൻ (2%) അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിപ്പുൽ / ഇഞ്ചിസത്ത് (10%) തളിക്കുക
ത്രിപ്സ്കിരിയാത്ത് സത്ത് (10%) തളിക്കുക
മണ്ഡരിവേപ്പെണ്ണ 5% അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ – വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം 2% തളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ നേർപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം തളിച്ചുകൊടുക്കുക
മുളക് & തക്കാളിവെള്ളീച്ചവെർട്ടിസീലിയം ലീക്കാനി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി എമൽഷൻ (2%) തളിച്ചു കൊടുക്കുക. പശ ചേർത്ത മഞ്ഞക്കെണികൾ തോട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുക
വഴുതനകായ്തുരപ്പനും തണ്ടുതുരപ്പനുംമുകളിലും വശങ്ങളിലും വലവിരിച്ച് സംരക്ഷിക്കുക. പുഴുക്കളേയും കീടബാധയേറ്റ ഭാഗങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുക. ഫെറമോൺ കെണികൾ സ്ഥാപിക്കുക. 2% വീര്യമുള്ള വേപ്പെണ്ണ – വെളുത്തുള്ളി എമൽഷൻ തളിക്കുക. ബാസില്ലസ് തുറിൻജിയൻസിസ് ബാക്ടീരയയുടെ ഡൈപെൽ, ഡെൽഫിൻ, ഹാൾട്ട്, ബയോ ആസ്പ്, ബയോലെപ് എന്നിവയിൽ ലഭ്യമായത് 0.7 മില്ലി/ലിറ്റർ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക. വെട്ടിയുടേയും കശുമാവിന്റേയും ഇലച്ചാറുകൾ തളിക്കുക.
ചുവന്ന മണ്ഡരിവെള്ളം ശക്തിയായി ചെടികളിൽ ചീറ്റി തളിക്കുക. കഞ്ഞിവെള്ളം ഇലയുടെ അടിയിൽ തളിച്ചുകൊടുക്കുക. ആവണക്ക് – സോപ്പ് എമൽഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ – വെളുത്തുള്ളി എമൽഷൻ 2% തളിക്കുക
എപ്പിലാക്ന വണ്ട്സോപ്പ് – വെളുത്തുള്ളി -ആവണക്കെണ്ണ എമൽഷൻ 2% തളിക്കുക. കീടങ്ങളേയും മുട്ടകളേയും പുഴുക്കളേയും ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കുക
തക്കാളികായ്തുരപ്പൻവേപ്പിൻകുരു സത്ത് 5% തളിക്കുക. ബാസില്ലസ് തുറിൻജിയൻസിസ് ഉങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഹെക്ടറിന് 250 കിലോ എന്ന തോതിൽ നടീൽ സമയത്തും അതിനുശേഷവും 30-45 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യവും നൽകുക
ചിത്രകീടംവേപ്പെണ്ണ – വെളുത്തുള്ളി എമൽഷൻ 2% രാവിലെ 8 മണിക്കു മുൻപ് തളിക്കുക. വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് (250 കിലോ/ഹെ) മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വേപ്പെണ്ണ, മരോട്ടിയെണ്ണ, ഇലുപ്പയെണ്ണ (2.5%) അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പിൻകുരുസത്ത് (4%) തളിക്കുക
മുളക്, വഴുതന & തക്കാളിനിമവിരകൾകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച, വേപ്പില, വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക്, ഉമി, മരപ്പൊടി എന്നിവ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 100 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെടിയുടെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന റൈസോബാക്ടീരിയ, പാസിലോമൈസെസ് തുടങ്ങിയവ 2 കിലോ ഒരു ഹെക്ടറിന് എന്ന തോതിൽ മണ്ണിൽ ചേർക്കുക
മുളക് & തക്കാളി തൈചീയൽഉയർന്ന വാരങ്ങളിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വിത്ത് പാകണം. ചാലുകളിൽ ഒരു ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 200 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ എ.എം.എഫ് ചേർത്തു കൊടുക്കുക. തവാരണകളിൽ കുമ്മായ്മ് വിതറണം. ട്രൈക്കോഡെർമ, സ്യൂഡോമോണാസ്, പിജിപിആർ മിശ്രിതം 2 എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക. മണ്ണിലെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് 250 കി.ഗ്രാം/ഹെക്ടർ എന്ന തോതിൽ ചേർക്കുക. 
ഇലപ്പുള്ളിസ്യൂഡോമോണാസ് (2%) ബോർഡോ മിശ്രിതം (1%) തളിക്കുക
ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടംപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ നടുക. തക്കാളി കൃഷിക്ക് മുൻപായി തോട്ടങ്ങളി ബന്ദി ചെടികൾ നടുക. സ്യൂഡോമോണാസ് കൾച്ചറും പിജിപിആർ മിശ്രിതം 2 (20 ഗ്രാം/ലിറ്റർ) എന്ന തോതിൽ 15 ദിവസം ഇടവിട്ട് മണ്ണിൽ ചേർത്തു കൊടുക്കുക. തൈകളുടെ വേരുകൾ 1-2% സ്യൂഡോമോണാസ് കൾച്ചറിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക. ഇതേ വീര്യത്തിൽ ഇലകളിലും തളിക്കുക
മുളക്വൈറസ് രോഗംവേപ്പധിഷ്ഠിത കീടനാശിനി (2 മില്ലി/ലിറ്റർ) എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക. ഉജ്വല, പഞ്ചാബ് ലാൽ, പൂസാ സദാബഹാർ എന്നീയിനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുക
തക്കാളിവൈറസ് രോഗംവേപ്പധിഷ്ഠിത കീടനാശിനി (2 മില്ലി/ലിറ്റർ) എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക. തക്കാളി പറിച്ചു നടുന്നതിനു 50 ദിവസമെങ്കിലും മുൻപ് 5-6 വരി ചോളം വിളയ്ക്കു ചുറ്റും നട്ടു പിടിപ്പിക്കുക. തോട്ടം കള രഹിതമായി സൂക്ഷിക്കുക
Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *