കൃഷിയുടെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതം

കൃഷിയുടെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതം എന്നത് വിവിധ കൃഷിസമ്പ്രദായങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ വരുത്തുന്ന പ്രഭാവവും, ആ പ്രഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സമ്പ്രദായങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു എന്നതുമാണ്. കൃഷിയുടെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ലോകവ്യാപകമായി പിന്തുടരുന്ന വിവിധ തരം കാർഷികസമ്പ്രദായങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മാറുന്നു.

രണ്ടു തരം പരിസ്ഥിതി ആഘാതസൂചകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ആദ്യത്തേത് “മാർഗ്ഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതും “, രണ്ടാമത്തേത് ” ആഘാതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതും”. ആദ്യത്തേതിൽ കർഷകന്റെ ഉൽപ്പാദനരീതികളെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതിൽ കാർഷിക വ്യവസ്ഥയിൽ കാർഷികരീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള പുറന്തള്ളലുകൾ എന്തെല്ലാം ആഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനം. ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരമാണ് മാർഗ്ഗത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സൂചകത്തിന് ഉദാഹരണം. മണ്ണിൽച്ചേർത്ത നൈട്രജന്റെ അളവാണ് ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നത്. ഭൂഗർഭജലത്തിലേക്കുള്ള നൈട്രേറ്റിന്റെ നഷ്ടപ്പെടൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ആഘാതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സൂചകത്തെയാണ്. 

കൃഷിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു: മണ്ണ്, ജലം, വായു, മൃഗം, മണ്ണ് എന്നിവയുടെ വൈവിധ്യം, ആളുകൾ, സസ്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, വനനശീകരണം, ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടം, ഡെഡ് സോണുകൾ, ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ജലസേചന പ്രശ്നങ്ങൾ, മലിനീകരണം, മണ്ണിന്റെ നശീകരണം, മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന നിരവധി വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൃഷി സംഭാവന നൽകുന്നു. ആഗോള സാമൂഹിക, പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനങ്ങളിൽ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം കാരണം, സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യം 2-ന്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ സുസ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം “വിശപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുക, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കൈവരിക്കുക, മെച്ചപ്പെട്ട പോഷകാഹാരം നേടുക, സുസ്ഥിര കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക” എന്നിവയ്ക്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ 2021-ലെ “മേക്കിംഗ് പീസ് വിത് നേച്ചർ” റിപ്പോർട്ട് പരിസ്ഥിതി നാശത്തിന്റെ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു വ്യവസായമായും കൃഷിയെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *