സൗജന്യമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ കോഴ്സ് ‘ഹൈടെക് കൃഷി’

കേരള കാര്‍ഷിക  സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള   ഇ-പഠന കേന്ദ്രം വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന “ഹൈടെക് കൃഷി” എന്ന മാസ്സീവ് ഓപ്പണ്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ കോഴ്സ് (MOOC) 2022 ജനുവരി  01 ന്  ആരംഭിക്കുന്നു. പൂര്‍ണ്ണമായും സൗജന്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന  ഈ കോഴ്സിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ 2021 ഡിസംബര്‍ 31 നകം പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

കേരള കാര്‍ഷിക  സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ കോഴ്സ് പൂര്‍ണ്ണമായും തയ്യാറാക്കിയത് മലയാളത്തിലാണ്.

പതിനൊന്ന്‍ സെഷനുകളിലായി 25 ദിവസം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഈ കോഴ്സ് കെഎയു MOOC പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പഠിതാവിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 

കോഴ്സ്    വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പഠിതാക്കൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിശ്ചിതഫീസ് അടച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ് . 

www.celkau.in/MOOC/Default.aspx എന്ന ലിങ്കില്‍   ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പരിശീലന കോഴ്സില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റര്‍  ചെയ്തവര്‍ക്ക് 2022 ജനുവരി 1 മുതല്‍ ‘പ്രവേശനം’ എന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് യുസര്‍ ഐ ഡി യും പാസ്സ്‌വേര്‍ഡും ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ്സുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

                  ഡയറക്ടര്‍

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍                           

ഇ-പഠന കേന്ദ്രം,കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല

Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *