കിസാൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റി

കാർഷിക മേഖലയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് കിസാൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റി.

കിസാൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർക്കാരിതര സംഘടനയാണ്
കൃഷിയിൽ നല്ല രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും കൺസൾട്ടൻസിയും ലാഭകരമായ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും നൽകുന്നതിനും കൃഷിയിൽ വിജയിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യകരവും സന്തുഷ്ടവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനും പൂർണ്ണമായി ഇടപെടുന്നു .കിസാൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയും
രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിനുള്ള പരിസ്ഥിതിയും അവസരങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കാർഷിക രംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് കിസാൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുവാൻ താല്പര്യമുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നടക്കുന്ന ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്

കിസാൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റി യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുക

Kissan Service Society Formation Awareness Class WED 8pm

Kissan Service Society Formation Awareness Meeting

Wednesday, 26 Jul · 8 – 9 PM

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/qnc-hbzj-nau

Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *