പ്രധാന്‍ മന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായ് യോജന

പ്രധാൻ മന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വിഭവങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട വിനയോഗത്തിനും ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 2014 ജൂലൈ 1 ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി. അഞ്ചു വർഷംകൊണ്ട് 500 ബില്യൺ രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 141 ദശലക്ഷം ഹെക്ടറാണ് വിസ്തൃതിയുള്ളത്. 65 ദശലക്ഷം ഹെക്ടർ (അഥവാ 45 ശതമാനം) ജലസേചനത്തിന് കീഴിലാണ്. മഴവെള്ളത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ആശ്രിതത്വം, ജലസേചന മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന റിസ്ക്, ഉല്പാദനസ്വഭാവം എന്നിവയിൽ കൃഷിചെയ്യുന്നു. കർഷകർ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ കർഷകർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധനവുണ്ടാക്കുന്നതിനെയും ഉൽപാദന വർദ്ധന കാർഷിക വരുമാനത്തിലെയും ഉത്തേജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നെന്നും അനുമാനിക്കൽ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ എല്ലാ കാർഷിക ഫാമുകളിലും സംരക്ഷണ ജലസേചനത്തിനുള്ള ചില മാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കാനാണ് പ്രധാൻ മന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന (പി.എം. സ്യോ) അധികൃതരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഇത് ഓരോ പാദത്തിലും കൂടുതൽ വിളവെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗ്രാമീണമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്.

രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 141 ദശലക്ഷം ഹെക്ടറാണ് വിസ്തൃതിയുള്ളത്. 65 ദശലക്ഷം ഹെക്ടർ (അഥവാ 45 ശതമാനം) ജലസേചനത്തിന് കീഴിലാണ്. മഴവെള്ളത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ആശ്രിതത്വം, ജലസേചന മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന റിസ്ക്, ഉല്പാദനസ്വഭാവം എന്നിവയിൽ കൃഷിചെയ്യുന്നു. കർഷകർ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ കർഷകർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധനവുണ്ടാക്കുന്നതിനെയും ഉൽപാദന വർദ്ധന കാർഷിക വരുമാനത്തിലെയും ഉത്തേജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നെന്നും അനുമാനിക്കൽ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തെ എല്ലാ കാർഷിക ഫാമുകളിലും സംരക്ഷണ ജലസേചനത്തിനുള്ള ചില മാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കാനാണ് പ്രഥമശുശ്രൂഷ സിൻചായ് യോജന (പി.എം. സ്യോ) അധികൃതരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഇത് ഓരോ പാദത്തിലും കൂടുതൽ വിളവെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗ്രാമീണമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

  • ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള ജലസേചനത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സംയോജനം (ജില്ലാ തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കൽ, ആവശ്യമെങ്കിൽ സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലെവൽ വാട്ടർ പ്ലാൻ പ്ലാൻ) നേടിയെടുക്കുക
  • കൃഷിസ്ഥലത്ത് ജലത്തിന്റെ ശാരീരിക ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഉറവിട ജലസേചനത്തിന് കീഴിൽ കൃഷിയും പ്രദേശവും വികസിപ്പിക്കുക

2015 ജൂലൈ 1 മുതല്‍ സംയോജിത നീര്‍ത്തട പരിപാലന പരിപാടി (ഐ.ഡബ്ളിയു.എം.പി) എന്ന പദ്ധതിപ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായ് യോജന (പി.എം.കെ.എസ്.വൈ)- നീര്‍ത്തട ഘടകം എന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2015-16 മുതല്‍കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറുകളുടെ പദ്ധതി വിഹിതം 90:10 എന്ന അനുപാതത്തില്‍ നിന്നും 60:40 അനുപാതത്തിലേയ്ക്ക് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഒഴുകുന്ന ജലം ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍, മണ്ണ്, ഈര്‍പ്പം എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണ ഉപാധികളായ കുന്നിന്‍ പ്രദേശങ്ങളെ തട്ടുകളാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം, അഴുക്കു ചാല്‍ നിര്‍മ്മാണം, മഴവെള്ളസംരക്ഷണം, തനതായ അവസ്ഥയിലുള്ള ഈര്‍പ്പ സംരക്ഷണം, നീര്‍ത്തട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങള്‍. കൂടാതെ എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസു-മായി സംയോജിപ്പിച്ച് പൂര്‍ണ്ണമായ ഉറവിടജലത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണം, പരമ്പരാഗത ജലാശയ ഉറവിടങ്ങളുടെ നവീകരണം മുതലായവ തിരെഞ്ഞെടുത്ത പിന്നാക്ക മേഖലകളില്‍ നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവയും പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായ് യോജന (പി.എം.കെ.എസ്.വൈ)- നീര്‍ത്തട ഘടകം പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്.

Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *