State Agri Horti Society

State Agri Horti Society യുടെ കീഴിലുള്ള HORTICOPS Brand ന്റെ 50 ൽ അധികം ഉത്പന്നങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിലുടനീളം Outlet കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

* 2 .50 ലക്ഷം രൂപയുടെ purchase നടത്തുന്നവർക്ക് Small Outlet ഉം State Agri Horti Society യുടെ 25 Loyality Customers ഉം.

* 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ purchase നടത്തുന്നവർക്ക് Medium Outlet ഉം State Agri Horti Society യുടെ 50 Loyality Customers ഉം.

* 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ purchase നടത്തുന്നവർക്ക് Large Outlet ഉം State Agri Horti Society യുടെ 100 Loyality Customers ഉം.

താല്പര്യം ഉള്ളവർ എത്രയും പെട്ടന്ന് 8714644396 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Horti Cops നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ Horti Cops .Com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *