പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് പത്തിരട്ടി വിളവ് നേടാൻ കള കമ്പോസ്റ്റ്

വിവിധതരത്തിലുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണ രീതികൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കള കമ്പോസ്റ്റ്. പാർത്തീനിയം, സിനോഡൺ സൈപെറസ് എന്നീ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കളകൾ ആണ് സാധാരണ കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. കമ്പോസ്റ്റ് നിർമാണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം 250 ഗ്രാം ട്രൈക്കോഡർമ വിരിഡേ, പ്ലൂറോട്ടസ് സാജർ കാജു അഞ്ച് കിലോഗ്രാം യൂറിയ എന്നിവയാണ് ഒരുടൺ പച്ച കള സസ്യത്തെ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതിനായി ഉയർന്നതും തണൽ ഉള്ളതുമായ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കൂരയുള്ള ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുക….

Read More

ഒരു പിടി ചോറ് മതി, കിടിലൻ ജൈവവളവും കീടനാശിനിയും റെഡി

വീട്ടിൽ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ജൈവവളമുണ്ടാക്കി മികച്ച വിളവ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. അവർക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ചുവടെ പറയുന്നത്. അതും വലിയ ചിലവില്ലാതെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം വരുന്ന പദാർഥങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലാഭകരവുമാകുന്നു. മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടി വർധിപ്പിക്കാനും, കൃഷിയിൽ കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കാനും ഇവ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഭക്ഷണം, സസ്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറി, ചപ്പുചവറുകൾ എന്നിവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സാധാരണയായി ജൈവവളങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ചോറ് ഉപയോഗിച്ച് പച്ചക്കറികൾക്ക് വളമുണ്ടാക്കാം….

Read More