അടുത്ത ഹരിതവിപ്ലവം ഹരിതഗൃഹകൃഷിയിലൂടെ

ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പച്ചക്കറി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം. ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷികരാജ്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയിടയിൽ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നുവരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾക്ക് വികസിതരാജ്യങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാൻ കഴിയണം. അതിനാൽ നമ്മുടെ കാർഷികമേഖലയ്ക്ക് ഉയർന്ന ഉത്പാദനക്ഷമതയും സുസ്ഥിരമായ സമ്പദ്ഘടനയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അനിവാര്യമാണ്. ഓരോ വിളയ്ക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉത്പാദനക്ഷമത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രകാശം, അന്തരീക്ഷത്തിലേയും മണ്ണിലേയും താപനില, വേരുമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ മൂലകങ്ങളുടെ അളവും വായുസഞ്ചാരവും, അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ ഘടന എന്നിവ ചെടിക്ക്…

Read More