ഒരു കുമിളിന് കേട്ടാൽ ഞെട്ടുന്ന വിലയോ ?

ചില പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ കല്പിക്കുന്ന വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും. Ophiyocordyceps sinensis is the scientific name for the mushroom . ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ളതിന് അതിലധികവും. പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ള ഇതിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവാണ് ഈ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് കാരണം. ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്‌വാരങ്ങളിലും ടിബറ്റൻ മേഖലയിലും നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പുല്മേടുകളിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. പുൽച്ചെടികളുടെ വേരുകൾ തിന്നുന്ന Hepalidae എന്ന കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു തരം ശലഭപ്പുഴുക്കൾ (caterpillars) അവിടങ്ങളിൽ സാധാരണമാണ്. ഇവ…

Read More